मा. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे राष्ट्रवादीच्या कुटनितीला बळी पडले असे आपणास वाटते काय?
 होय
 नाही
 माहित नाही