गाव - तर्डोबाची वाडी

सरपंच उपसरपंच
सरपंच - भाऊसो गेणूजी पाचर्णे
उपसरपंच - संभाजी बाजीराव कर्डीले
गावची लोकसंख्या - २२०९
दूरध्वनी क्रमांक - उपलब्ध नाही
तलाठी - उपलब्ध नाही
ग्रामसेवक - उपलब्ध नाही

गावची अधिक माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

  • 1