गाव - शास्ताबाद

सरपंच उपसरपंच
सरपंच - उपलब्ध नाही
उपसरपंच - उपलब्ध नाही
गावची लोकसंख्या - उपलब्ध नाही
दूरध्वनी क्रमांक - उपलब्ध नाही
तलाठी - उपलब्ध नाही
ग्रामसेवक - उपलब्ध नाही